เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
forum การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [13 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน [27 ธันวาคม 2565]
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเทศบาลตำบลบ้านเพชร เพื่อเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 [13 ธันวาคม 2565]
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนา พ.ศ. 2566 -2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 25/2665 [6 ธันวาคม 2565]
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย)-2565 [31 มีนาคม 2565]
ประชุมคณะทำงานปรับปรุงภารกิจของอปท.ฯ(24 มี.ค.65) [24 มีนาคม 2565]
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ (๑๖ มี.ค. ๖๕) [16 มีนาคม 2565]
ร่วมรณรงค์มาตรการป้องกันโควิต 2019 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2565 [2 มีนาคม 2565]
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร เพื่อการสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต ของเทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [20 กุมภาพันธ์ 2565]
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “สุจริต โปร่งใส จังหวัดชัยภูมิใสสะอาด” และมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [26 มกราคม 2565]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 33 รายการ)


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร