เทศบาลตำบลบ้านเพชร account_balance ข้อมูลหน่วยงาน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร "งามล้ำสภาพแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทุกดวงใจใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำด้านบริการประชาชน"ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 90
group คณะผู้บริหารเทศบาล
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
นายมานิตย์ เหล่าตระกูล
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0815936465
นายมานิตย์ เหล่าตระกูล
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0815936465
นายสิริพรชัย ภูมิชัยธีรโชติ
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0862540358
นายสิริพรชัย ภูมิชัยธีรโชติ
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0862540358
นายวิเศษ ธรรมโสภารัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0816601566
นายวิเศษ ธรรมโสภารัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทร : 0816601566
นางน้ำหวาน แสงศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0849828245
นางน้ำหวาน แสงศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

โทร : 0849828245
นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0819992658
นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์
ปลัดเทศบาล

โทร : 0819992658
นายกิตติศักดิ์ เกิดนอก
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0935438833
นายกิตติศักดิ์ เกิดนอก
รองปลัดเทศบาล

โทร : 0935438833
นางวริทยา อาบสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0848970097
นางวริทยา อาบสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร : 0848970097
นายเมธาวี ลีชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0892833246
นายเมธาวี ลีชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 0892833246
นางสาวชินภัค ชินรัตน์
หัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0828644919
นางสาวชินภัค ชินรัตน์
หัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 0828644919
นายกิตติศักดิ์ เกิดนอก
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0935438833
นายกิตติศักดิ์ เกิดนอก
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร : 0935438833
นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
โทร : 0819992658
นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

โทร : 0819992658
นางดวงรัตน์ แซ่เจีย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร : 0644347959
นางดวงรัตน์ แซ่เจีย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

โทร : 0644347959
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
visibility การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร