เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
account_box ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
นายอนุชิต ครุฑขุนทด
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 083746775
นางวริทยา อาบสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0848970097
นายประวิทย์ มองฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0862487463
นางกษิญา ทองบุญเหลือ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรศัพท์ : 0935561914
นายณฤทธิ์ สิรินันท์ถาวร
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ : 0979325361
นางสุรีรัตน์ เกิดนอก
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 063-341-5536
นางดวงรัตน์ แซ่เจีย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ : 0644347959


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร