เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
account_circle กองสาธารณสุข-และสิ่งแวดล้อม
นางกษิญา ทองบุญเหลือ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0935561914
นายวิสิทธิ์ ทานประสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
นายเจียม เหี้ยวขุนทด
คนงานประจำรถขยะ
นายชูศักดิ์ ชาติเผือก
คนงานประจำรถขยะ
นายธวัชชัย อ่อนหมื่นไวย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) สำนักปลัดเทศบาล (ช่วยงานกองสาธารณสุข)
นายเสริฐ หิงขุนทด
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ทักษะ)
นางจารุดา หมู่สะแก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน สำนักปลัดเทศบาล ช่วยงานกองสาธารณสุข
นายสหัส แถวเพชร
คนงานประจำรถขยะ
นายบุญจง เหี้ยวขุนทด
คนงานประจำรถขยะ
นายสุทิน แถวเพชร
คนงานประจำรถขยะ
นายภูมิ ทับเพช็ร
คนงานประจำรถขยะ
นายสามารถ กินขุนทด
คนงานประจำรถขยะ
นายเชาวลิต อุปฮาต
คนงานประจำรถขยะ
นายบัญหยัด บุญมา
คนงานประจำรถขยะ
นายประเทียบ สุวรรณสุข์
คนงานทั่วไป
นางชุตินันท์ แถวเพชร
คนงานทั่วไป
นางสาวสมัญญา แจ่งเพ็ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร