เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
account_circle กองคลัง
นายประวิทย์ มองฤทธิ์
ผูัอำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 0862487463
นายเมธาวี ลีชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ช่วยงานพัสดุ
นางดวงรัตน์ แซ่เจีย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ช่วยงานจัดเก็บรายได้
นางมยุรี อาชนะชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวปิยานี นาสาธร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวปราณชนก พานเมือง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาววิณาพร โปยขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจันทร์จิรา เทียมจัตุรัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นายชัยจตุรงค์ แป้นจัตุรัส
คนงานทั่วไป กองช่าง ช่วยงานกองคลัง


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร