เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
account_circle สำนักปลัดเทศบาล
นางวริทยา อาบสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0848970097
นางดวงรัตน์ แซ่เจีย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 0644347959
นายเมธาวี ลีชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0892833246
นางสาวกรสุภา เพียกขุนทด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวกมลรัตน์ พับขุนทด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายฉัตรชัย แทนทรัพย์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
พ.อ.อ.เจฏน์ฎา พาขุนทด
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายนัฐพงษ์ ด่านขุนทด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวพิไลวรรณ ฉิมขุนทด
ลูกจ้างประจำ นักการ
นางสาวศิริมาศ พิษจำรูญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายศานิต ฉิมวาส
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) กองสาธารณสุข ช่วยงานสำนักปลัดเทศบาล
นายวสันต์ เพียดขุนทด
พนักงานดับเพลิง
นายธีรวุฒิ ฤทธิ์เดช
พนักงานดับเพลิง
นายณัฐวุฒิ ขำมะลัง
พนักงานดับเพลิง
นายอภิชาติ พัดขุนทด
พนักงานดับเพลิง
นายวรฤทธิ์ ก้อนเพชร
คนงานทั่วไป กองช่าง ช่วยงานสำนักปลัดเทศบาล
นายประเสริฐ ยึดพวก
คนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุข ช่วยงานสำนักปลัดเทศบาล
นายพีระเทพ หวังโนนสูง
คนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุข ช่วยงานสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวจันทรืจิรา หลีทองหล่อ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร