เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและการรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ...
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 54
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 44
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 52
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 53
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 57
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 69
กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ. ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 80
พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 70


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร