เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 47
ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งปฏิกูลของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 47
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 49
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 60
พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 48
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 57
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จัดจำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 49
กฎกระทรวงกําหนดชนิดของสัตว์ที่ต้องอยู่ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 49
กฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 46
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 48
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 47
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 49
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 47
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 48
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 44
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 48
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 47
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 43
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 46
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 45
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 51


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร