messager
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 18
คู่มือการปฏิบัติงาน - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 23
คู่มือการปฏิบัติงาน - นักวิชาการการศึกษา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 15
คู่มือการปฏิบัติงาน - กองสวัสดิการสังคม
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 14
คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 14
คู่มือปฏิบัติงาน - ด้านพัสดุ เทศบาลตำบลบ้านเพชร
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 10
คู่มือการปฏิบัติงาน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 121
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านเพชร
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 115
คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเทศบาลตำบลบ้านเพชร
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 103
คู่มือการปฏิบัติงาน - ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 114
คู่มือการปฏิบัติงาน - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ งปม.2565
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 89
คู่มือการปฏิบัติงาน - การตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 117
คู่มือการปฏิบัติงาน - การบริหารจัดการความเสี่ยง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 135

× เทศบาลตำบลบ้านเพชร