messager
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
developer_board มาตรการต่างๆในองค์กร
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 11
find_in_page มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 14
find_in_page มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 8
11. ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส งปม. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 71
10.ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร-65 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 88
9. การเสริมสร้างวัฒนธรมองค์กร งปม.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 80
8. มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ งปม.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 98
7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ งปม.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 85
6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม งปม.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 82
5. มาตรป้องกันการรับสินบน งปม. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 78
4.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต งปม.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 79
3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 80
2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต งปม.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 101
1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ งปม.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 76
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลบ้านเพชร